School Directory
Mbarara
    Bubaare
    Bukiro
    Kagongi
    Kakiika
    Kashare
    Rubaya
    Rubindi
    Rwanyamahembe
    Kakoba
    Kamukuzi
    Nyamitanga
    Bugamba
    Mwizi
    Ndaija
    Nyakayojo
    Rugando

Found 485 schools in Mbarara

Load map in full screen

70 pre-schools in Mbarara


351 primary schools in Mbarara


54 secondary schools in Mbarara


3 universities in Mbarara


7 technical institutions in Mbarara