School Directory
Katakwi
    Kapujan
    Katakwi
    Katakwi Tc
    Magoro
    Ngariam
    Toroma
    Usuk
    Ongongoja
    Omodoi

Found 96 schools in Katakwi

Load map in full screen

3 pre-schools in Katakwi


78 primary schools in Katakwi


15 secondary schools in Katakwi